Η παρούσα Δημόσια Σύμβαση (Όροι χρήσης) ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης όλων των υπηρεσιών Hosta Blanca LLP (εφεξής «Κεντρικός υπολογιστής») μέσω του ιστότοπου https://hostablanca.com (συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων) προς το παρόν ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία. Πελάτης είναι κάθε άτομο ή εταιρεία που χρησιμοποιεί την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Με τη χρήση του ιστότοπου ή την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από τη Host, ο Πελάτης αποδέχεται όλες τις δηλώσεις Δημόσιας Συμφωνίας. Ο Πελάτης εγγυάται ότι η Δημόσια Σύμβαση διαβάστηκε προσεκτικά και συμφωνήθηκε πλήρως. Η παρούσα Δημόσια Σύμβαση είναι γραπτή και ισχύει στα αγγλικά. Όλες οι μεταφράσεις είναι αυτόματες και υπάρχουν αποκλειστικά για ευκολία στη χρήση.

1. Αντικείμενο Συμφωνίας

1.1. Ο κεντρικός υπολογιστής θα καθιστά διαθέσιμη τη μνήμη και την υπολογιστική χωρητικότητα, σε διακομιστή, το εύρος ζώνης, τις υπηρεσίες email και άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στον ιστότοπο του κεντρικού υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής θα δημιουργήσει αυτόματα (ή χειροκίνητα) τον λογαριασμό Πελατών για την αποθήκευση ιστοσελίδων ή για τη λειτουργία εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του διαδικτύου και θα παρέχει Σύνδεση Πελάτη και κωδικό πρόσβασης για αυτόν. Ο κεντρικός υπολογιστής δημιουργεί, παραχωρεί και διατηρεί τη σύνδεση μεταξύ του διακομιστή και του Διαδικτύου, έτσι ώστε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή να μπορούν να μεταδίδονται στον καλούντα υπολογιστή χωρίς διακοπή και όποτε απαιτείται από εξωτερικούς υπολογιστές στο Διαδίκτυο μέσω των κοινών πρωτοκόλλων Διαδικτύου. Η Host θα προσπαθήσει να καταστήσει τα δεδομένα, που αποθηκεύονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τη Δημόσια Συμφωνία, διαθέσιμα στο παγκόσμιο κοινό μέσω του διαδικτύου 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ο οικοδεσπότης δεν αποδέχεται την ευθύνη για επιτυχή πρόσβαση στον αντίστοιχο ιστότοπο, εφόσον τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται δεν λειτουργούν αποκλειστικά από τη Host, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών τους σε δίκτυα τρίτων. Ο οικοδεσπότης παραχωρεί στον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης όλων των υπηρεσιών του Host για οποιονδήποτε σκοπό του Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Δημόσια Συμφωνία κατά τη διάρκεια όλων των όρων χρήσης.

1.2. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες του Host είναι η εγγραφή Domain. Κατόπιν αιτήματος, η Host θα καταχωρίσει ονόματα τομέα για λογαριασμό του πελάτη στον αντίστοιχο φορέα έκδοσης. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Διοργανωτή να εκδίδει όλες τις δηλώσεις ή να εκτελεί όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για την καταχώρηση ενός domain στον αντίστοιχο φορέα έκδοσης, για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να αναμένει την πραγματική εκχώρηση του ονόματος τομέα μόνο εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί από τον Υπεύθυνο Διαδικτύου. Η Host δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκχώρηση των παραγγελιών ονομάτων τομέα. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει τον κεντρικό υπολογιστή έναντι τυχόν αξιώσεων τρίτων σχετικά με το επιλεγμένο όνομα τομέα. Οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με την επιλογή, τη χρήση ή την αγορά ενός ονόματος τομέα ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις σχετικά με ένα όνομα τομέα πρέπει να είναιddrαποστέλλεται απευθείας στον Πελάτη.

1.3. Η δημιουργία στατιστικών πρόσβασης συλλέγεται από το Host. Ο Host θα καταρτίζει στατιστικά στοιχεία πρόσβασης στον web server για κάθε Πελάτη σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση. Για το σκοπό αυτό, τα αρχεία καταγραφής διακομιστή αξιολογούνται σε καθημερινή βάση. Οι πελάτες μπορούν να καλούν τρέχοντα και ιστορικά στατιστικά στοιχεία για οποιαδήποτε περίοδο απαιτείται μέσω ενός προστατευμένου ιστότοπου. Τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία αποθηκεύονται για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί πλήρως να παρέχει Καθιέρωση στατιστικών πρόσβασης στους εξουσιοδοτημένους φορείς βάσει δεόντως εκτελεσμένου νόμιμου αιτήματος.

1.4 Η Host δεν παρέχει μόνιμα υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της νομικής της μορφής. Το σύστημα πληρωμών δεν δέχεται πληρωμές από την καθορισμένη περιοχή. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε την υπηρεσία μας και είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο για να ζητήσετε.

2. Υποχρεώσεις του Πελάτη

2.1. Ο Πελάτης είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν δεδομένα που μεταδίδονται στο Διαδίκτυο μέσω οποιωνδήποτε υπηρεσιών του Host και επίσης, αλλά όχι μόνο, αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Host. Οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων σχετικά με τα δεδομένα του Πελάτη πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των δεδομένων του στον διακομιστή του Host.

2.2. Ο Πελάτης, ως άτομο, αναλαμβάνει αυστηρά την υποχρέωση να χρησιμοποιεί προσωπικά τις υπηρεσίες του Host. Σε καμία περίπτωση μην μεταβιβάσετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Host σε τρίτους προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη χρήση. Εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία, ο Πελάτης αναλαμβάνει να περιορίσει την πρόσβαση των υπαλλήλων της εταιρείας στις υπηρεσίες Host προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη χρήση των υπηρεσιών του Host. Με τη μεταβίβαση της πρόσβασης στις υπηρεσίες του Host σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων, ο Πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες ή την αδράνειά τους στον Πελάτη, τον Φιλοξενητή ή τρίτα μέρη, όπου και αν βρίσκονται. Μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν είναι τα πρόσωπα αυτά που χρησιμοποιούν την αποθήκευση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της συμφωνίας, με τη γνώση και τη συμφωνία του Πελάτη.

2.3. Ο Πελάτης θα πρέπει να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι δεν εισάγει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει νομικούς κανονισμούς, προσωπικά δικαιώματα τρίτων και δικαιώματα εμπορικών σημάτων ή ηθική. Οι πελάτες πρέπει ιδίως να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις προστασίας δεδομένων προς όφελος των χρηστών. Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν θα μεταδώσει ή θα αποθηκεύσει περιεχόμενο που παραβιάζει το νόμο, τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων, του οικοδεσπότη, τα δικαιώματα ή τα ήθη εμπορικών σημάτων ή οποιονδήποτε άλλο νόμο, όποια κι αν είναι. Ο Πελάτης πρέπει, ειδικότερα, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προς το συμφέρον των χρηστών, καθώς και με τους περιφερειακούς και διεθνείς νόμους. Ο Πελάτης αναλαμβάνει τις πλήρεις και αποκλειστικές υποχρεώσεις να είναι άμεσα υπεύθυνος (χωρίς τη συμμετοχή του Host) για τη συμμόρφωση με το νόμο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Host. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω προϋπόθεσης, ο Πελάτης υποχρεούται να απέχει από κάθε περαιτέρω παραβίαση, να αποζημιώσει τον Οικοδεσπότη για τυχόν ζημίες που έχει υποστεί. Ο Πελάτης αναλαμβάνει επίσης να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον Οικοδεσπότη από αξιώσεις τρίτων για ζημιές και αποζημίωση δαπανών που προκλήθηκαν από παραβίαση του νόμου ή της Δημόσιας Συμφωνίας από τον Πελάτη. Η υποχρέωση αποδέσμευσης επεκτείνεται επίσης στην υποχρέωση πλήρους αποζημίωσης του Host για όλα τα δικαστικά έξοδα άμυνας (νομικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.). Ο οικοδεσπότης διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση εντοπισμού παραβίασης της τοπικής ή διεθνούς νομοθεσίας, παραβίασης ηθικής, ανθρωπιάς ή άλλων προφανώς απαράδεκτων παραβιάσεων, να αποκλείσει τον λογαριασμό του Πελάτη και να αφαιρέσει πλήρως το ακατάλληλο περιεχόμενο.

2.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την προστασία των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού του στον διακομιστή του Host.

2.5. Ο Πελάτης απαγορεύεται αυστηρά να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε κώδικα προγράμματος της πλατφόρμας φιλοξενίας του Host, ανεξάρτητα από το αν ο Πελάτης είναι νυν ή πρώην.

2.6. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει έγκαιρα για τη χρήση των υπηρεσιών του Host. Το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου πληρωμής για τη χρήση των υπηρεσιών του Host. Σε αντίθετη περίπτωση, ο οικοδεσπότης έχει το δικαίωμα να τερματίσει την υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη χωρίς να αποθηκεύσει κανένα από τα δεδομένα του Πελάτη.

2.7. Ο πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίζει την ασφάλεια των δικών του δεδομένων με κάθε εύλογο τρόπο. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποθηκεύσει στον διακομιστή/διακομιστές του Host-μόνο αντίγραφο των δεδομένων, σε περίπτωση απώλειας των οποίων ούτε ο Πελάτης ούτε τρίτοι θα υποστούν απώλειες.

2.8. Ο πελάτης απαγορεύεται αυστηρά να εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που παραβιάζουν την παρούσα Δημόσια Συμφωνία, καθώς και οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση του Διαδικτύου. Ο οικοδεσπότης ελπίζει τουλάχιστον ότι αυτοί οι όροι δεν θα εφαρμοστούν ποτέ στον Πελάτη ως περιττοί λόγω της πλήρους συμμόρφωσης του Πελάτη με τους κανόνες του νόμου, της ηθικής και της παρούσας Δημόσιας Συμφωνίας στο όνομα της αξιοπιστίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του Host, άλλους Πελάτες και τυχόν τρίτους.

2.8.1. Ο οικοδεσπότης απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του οικοδεσπότη για οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, του phishing, της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και της διανομής κακόβουλου λογισμικού.

2.8.2. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί υπερβολικούς πόρους διακομιστή, όπως CPU, μνήμη ή χώρο στο δίσκο που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του διακομιστή για άλλους χρήστες.

2.8.3. Ο οικοδεσπότης απαγορεύει στον Πελάτη να στέλνει αυτόκλητα email ή άλλα μηνύματα, κοινώς γνωστά ως ανεπιθύμητα.

2.8.4. Ο κεντρικός υπολογιστής απαγορεύει οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα ή δίκτυα υπολογιστών.

2.8.5. Ο οικοδεσπότης απαγορεύει στον Πελάτη τη διανομή παράνομου υλικού, συμπεριλαμβανομένου πειρατικού λογισμικού ή περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

2.8.6. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες φιλοξενίας του Host για να παρενοχλήσει ή να απειλήσει άλλους, μεταξύ άλλων μέσω email ή άλλων υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.

3. Υποχρεώσεις του Οικοδεσπότη

3.1. Ο Υποδοχής αναλαμβάνει να παρέχει πρόσβαση στον λογαριασμό του Πελάτη αφού επιλέξει τις υπηρεσίες που απαιτούνται από τον Πελάτη στον ιστότοπο του Φιλοξενητή. Οι υπηρεσίες κοινής φιλοξενίας, VPS, VDS παρέχονται αυτόματα. Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από την επιλεγμένη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος, αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες από την ημερομηνία πληρωμής. Εάν απαιτηθούν αντενέργειες του Πελάτη, ο τεχνικός υπάλληλος του Host θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για διευκρίνιση της διαδικασίας. Οι όροι έκδοσης και συντονισμού των χαρακτηριστικών του Dedicated Server διαπραγματεύονται μεμονωμένα για αντικειμενικούς λόγους.

3.2. Ο οικοδεσπότης θα αποδέχεται δεόντως την πληρωμή για υπηρεσίες φιλοξενίας και θα παρέχει μέσω email μια ηλεκτρονική απόδειξη που θα αναφέρει λεπτομερώς το κόστος και το μερίδιο των πληρωμών φόρων.

3.3. Εάν είναι διαθέσιμοι οι απαραίτητοι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος των υπαλλήλων υποστήριξης πελατών και της υπολογιστικής ισχύος του εξοπλισμού διακομιστή, ο Κεντρικός υπολογιστής αναλαμβάνει να παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του οικοδεσπότη το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που αναφέρονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συνεργατών, όπως η αγορά και η μεταφορά ονομάτων τομέα και άλλα. Εάν ο Host χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την παροχή της υπηρεσίας, ο Host υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη με προσβάσιμο τρόπο.

3.4. Ο Host, μεταξύ άλλων υπηρεσιών που αναφέρονται στον ιστότοπο του Host, παρέχει α snapshot, το οποίο προορίζεται για τη διευκόλυνση της ανάκτησης δεδομένων και μπορεί αλλά δεν πρέπει να αποτελεί εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων του Πελάτη.

3.5. Ο οικοδεσπότης δεν υποχρεούται να διενεργεί προκαταρκτικούς, προγραμματισμένους ή άλλους ελέγχους των δεδομένων του Πελάτη, βασιζόμενος πλήρως στην αξιοπιστία του Πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση για παραβίαση οποιωνδήποτε κανόνων ή κανόνων από τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο οικοδεσπότης ελέγχει τα δεδομένα του Πελάτη προκειμένου να επιβεβαιώσει τα γεγονότα που αναφέρονται στην καταγγελία. Εάν το παράπονο είναι δικαιολογημένο, ο οικοδεσπότης έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέτρο της επιλογής του οικοδεσπότη που προβλέπεται στην παρούσα Δημόσια Συμφωνία ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική απαίτηση των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

3.6. Η Host δεσμεύεται να συμμορφωθεί με το αίτημα του Πελάτη για επιστροφή χρημάτων εντός της επταήμερης δοκιμαστικής περιόδου της υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται στον ιστότοπο του Host, εάν ο Πελάτης συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης και χρησιμοποιήσει τη δοκιμαστική περίοδο για δοκιμή. Η δραστηριότητα του Πελάτη που αποσκοπεί στη χρήση της δοκιμαστικής περιόδου για άλλους σκοπούς (για παράδειγμα: διανομή email, κ.λπ.) απαλλάσσει τον οικοδεσπότη από αυτήν την υποχρέωση. Στην τελευταία περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων γίνεται κατά την κρίση της διοίκησης του Host.

4. Διακοπή διαθεσιμότητας, άλλα ελαττώματα, προσωρινοί και μόνιμοι περιορισμοί

4.1. Σε περίπτωση διακοπής της διαθεσιμότητας του συστήματος, ο Πελάτης θα ενημερώσει αμέσως τον Οικοδεσπότη μέσω του συστήματος Ticket. Ο οικοδεσπότης θα προσπαθήσει να αφαιρέσει αμέσως τη διακοπή της διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμων, ουσιαστικών ελαττωμάτων αποθήκευσης, ο οικοδεσπότης δικαιούται να αφαιρέσει τα ελαττώματα εντός προθεσμίας 14 ημερών που χορηγείται από τον Πελάτη. Εάν ένα σημαντικό ελάττωμα δεν μπορεί να αρθεί εντός της περιόδου χάριτος, ο εταίρος της Δημόσιας Συμφωνίας μπορεί να μειώσει το καταβλητέο τέλος.

4.2. Ο οικοδεσπότης δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των αποθηκευμένων δεδομένων και του διαδικτύου σε προσωρινή βάση (φραγή του συστήματος) εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σχετικά με παράνομο περιεχόμενο των αποθηκευμένων δεδομένων, ιδίως ως αποτέλεσμα προειδοποίησης από υποτιθέμενο παραβάτη, εκτός εάν αυτό είναι προφανώς αβάσιμο ή ως αποτέλεσμα ερευνών από κρατικές αρχές. Η γραμμή θα περιορίζεται στο υποτιθέμενο περιεχόμενο παραβίασης, εάν είναι δυνατόν. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για το μπαρ και θα πρέπει να του δοθεί ο λόγος. Επίσης, θα ζητηθεί από τον πελάτη να αφαιρέσει το υποτιθέμενο παράνομο περιεχόμενο ή να παρουσιάσει τη νομιμότητά τους και να το αποδείξει, εάν είναι απαραίτητο. Η μπάρα αφαιρείται μόλις ακυρωθεί η υποψία. Εάν ο Πελάτης δεν εξαλείψει την αρνητική επίδραση που προκαλείται από τις καθορισμένες ενέργειες εντός 24 ωρών, ο οικοδεσπότης έχει το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία βάσει αυτής της συμφωνίας χωρίς επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν.

4.3. Εάν ο Πελάτης εκτελεί προγράμματα στον ενοικιαζόμενο χώρο αποθήκευσης, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά ή, λόγω γνωστών ελαττωμάτων ασφαλείας, να απειλήσουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων του Host ή των πρακτόρων του, η Host δικαιούται να αποκλείσει αμέσως την προσφορά του Πελάτη. Ο πήχης πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να περιορίζεται στα προγράμματα που προκαλούν τον αρνητικό αντίκτυπο. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως για το μπαρ και θα πρέπει να του δοθούν λόγοι. Εάν ο Πελάτης δεν εξαλείψει την αρνητική επίδραση που προκαλείται από τις καθορισμένες ενέργειες εντός 24 ωρών, ο οικοδεσπότης έχει το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία βάσει αυτής της συμφωνίας χωρίς επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν.

4.4. Ο οικοδεσπότης δικαιούται επιπλέον να διακόψει προσωρινά τη σύνδεση μεταξύ των αποθηκευμένων δεδομένων και του διαδικτύου, εάν ο πελάτης αθετήσει την πληρωμή του συμφωνηθέντος τέλους ή σημαντικού μέρους αυτού. Ο οικοδεσπότης ενημερώνει τον Πελάτη ότι σκοπεύει να εκτελέσει μια ράβδο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την πραγματική εκτέλεση. Μετά την πληρωμή των καθυστερούμενων οφειλών, ο οικοδεσπότης θα αφαιρέσει αμέσως τη μπάρα. Παρά το φραγμό μιας προσφοράς για έναν από τους προαναφερθέντες λόγους, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο τέλος, ακόμη και για την περίοδο που ισχύει η μπάρα.

4.5. Εάν ο οικοδεσπότης ενημερωθεί δεόντως για τη συνεχιζόμενη έρευνα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σχετικά με τις ενέργειες ή την αδράνεια του Πελάτη, ο οικοδεσπότης διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ακόμη και αν τέτοιες ενέργειες δεν προβλέπονται στο παρόν συμφωνία.

4.6. Εάν ο Πελάτης λάβει αποκλειστική IP αddress για χρήση ως μέρος της υπηρεσίας ή sepaαναλογικά, και αυτή η IP αddress εμφανίζεται στη βάση δεδομένων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή έχει άλλους περιορισμούς χωρίς υπαιτιότητα του Πελάτη, ο οικοδεσπότης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ακυρώσει αυτούς τους περιορισμούς εντός 14 εργάσιμων ημερών και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, αλλαγές σε άλλη IP addrουσιωδώς, υπό την προϋπόθεση ότι ο κεντρικός υπολογιστής διαθέτει επιπλέον IP αddress. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται από τον Οικοδεσπότη με βάση το αίτημα του Πελάτη για υποστήριξη πελατών με το αντίστοιχο εισιτήριο. Ο κεντρικός υπολογιστής δεν εγγυάται την απουσία IP αddrσε οποιεσδήποτε βάσεις δεδομένων, λίστες ή με άλλο τρόπο.

5. Πρόσθετες Διατάξεις Ευθύνης

5.1. Η ευθύνη του οικοδεσπότη έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλο τρόπο, περιορίζεται στο συνολικό ποσό των τελών που καταβάλλονται από τον Πελάτη στον Πάροχο κατά τη διάρκεια των τριών (3) μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της αξίωσης. Σε καμία περίπτωση ο οικοδεσπότης δεν ευθύνεται για έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, τιμωρητικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας κερδών ή εσόδων, απώλειας δεδομένων ή κόστους υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών.

5.2. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει και θα κρατήσει αβλαβείς τον οικοδεσπότη και τις θυγατρικές του, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους του από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών, δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου Πελάτη από τον Πελάτη.

5.3. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο (χρήση περιεχομένου πελάτη) που ανεβάζει ή καθιστά με άλλον τρόπο διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών («Περιεχόμενο Πελάτη»). Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι το Περιεχόμενο Πελάτη δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ούτε παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Ο οικοδεσπότης μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Πελάτη για το οποίο ο Φιλοξενητής κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

5.4. Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών. Ο οικοδεσπότης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και την εξουσία να συνάψει αυτή τη Δημόσια Συμφωνία και να παρέχει τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του οικοδεσπότη. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα Δημόσια Συμφωνία, ο οικοδεσπότης δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και ότι ο οικοδεσπότης δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα.

5.5. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Η παρούσα Δημόσια Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας όπου βρίσκεται το Ορισμένο Μέλος του Υποδοχέα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει ή σχετίζεται με την παρούσα Δημόσια Συμφωνία θα επιλύεται στα πολιτειακά δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία όπου βρίσκεται το Ορισμένο Μέλος του Διοργανωτή.

6. Εμπιστευτικότητα

6.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης, ο Πελάτης δεν παρέχει στον οικοδεσπότη καμία εμπιστευτική πληροφορία του Πελάτη. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι ο οικοδεσπότης δεν έχει καμία υποχρέωση να συμφωνήσει με τον Πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη για την εκπλήρωση της παραγγελίας από τον οικοδεσπότη, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με συνεργάτες ή/και άλλα τρίτα μέρη που έχουν προσληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του νόμου.

7. Επίλυση διαφορών

7.1. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με την υπηρεσία φιλοξενίας του, το πρώτο του βήμα θα πρέπει να είναι να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης πελατών του Host. Πολλά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω άμεσης επικοινωνίας με τον πάροχο, όπως ζητήματα χρέωσης ή τεχνικές δυσκολίες. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την άνετη χρήση των υπηρεσιών Host.

7.2. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της υποστήριξης πελατών, ο Πελάτης μπορεί να χρειαστεί να υποβάλει επίσημη καταγγελία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μιας φόρμας στον ιστότοπο του οικοδεσπότη ή την αποστολή email σε ένα καθορισμένο τμήμα παραπόνων. Η καταγγελία θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το ζήτημα και τυχόν σχετικές λεπτομέρειες, όπως πότε προέκυψε για πρώτη φορά το ζήτημα και ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την επίλυσή του. Στην περίπτωση αυτή, ο Οικοδεσπότης εκτελεί όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα Δημόσια Συμφωνία για να εξαλείψει την αιτία της αξίωσης ή, κατά την κρίση του, εφαρμόζει τους κανόνες της Δημόσιας Συμφωνίας για αποζημίωση βάσει της ρήτρας 5.1. της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι αδύνατη η επίλυση του προβλήματος. Όλες οι απαραίτητες επαφές παρέχονται στον Πελάτη στον ιστότοπο του Host, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εισιτηρίων για υποστήριξη πελατών.

7.3. Όλες οι διαφορές και αξιώσεις μεταξύ των μερών επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων, με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης και με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρούσα Δημόσια Σύμβαση. Εάν είναι αδύνατο να επιτευχθεί επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων, οι διαφορές επιλύονται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος βάσει της ρήτρας 5.5. της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης.

8. Αμοιβή

8.1. Ο Πελάτης θα καταβάλει στον οικοδεσπότη τα τέλη που αναγράφονται στον ιστότοπο του οικοδεσπότη ή έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη εγγράφως ή μέσω email. Τα τιμολόγια μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη κάνοντας αλλαγές στον ιστότοπο του οικοδεσπότη. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Πελάτη σύμφωνα με την επιλεγμένη υπηρεσία στον ιστότοπο του Φιλοξενητή, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που παρέχονται στον προσωπικό λογαριασμό του Πελάτη στον ιστότοπο του Φιλοξενητή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης.

8.2. Εάν ο Πελάτης δεν σκοπεύει να αγοράσει μελλοντικές περιόδους των υπηρεσιών του Οικοδεσπότη, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το εργαλείο ακύρωσης στην περιοχή Πελάτη αυστηρά μέχρι να χρεωθεί η πληρωμή για την ανανέωση της υπηρεσίας του Host. Το εργαλείο ακύρωσης είναι για άμεση ακύρωση ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής. Ο Πελάτης λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις από τον Κεντρικό υπολογιστή σχετικά με την ημέρα ανανέωσης της υπηρεσίας που πλησιάζει. Με την άμεση ακύρωση της υπηρεσίας ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής, ακυρώνετε αμέσως την αυτόματη πληρωμή που έχει προγραμματιστεί στο τέλος της περιόδου πληρωμής για χρήση της υπηρεσίας Host. Ελλείψει σχετικής απόφασης του Πελάτη να τερματίσει την υπηρεσία πριν χρεώσει χρήματα για την παράτασή της εντός της καθορισμένης περιόδου, η αυτόματη πληρωμή για τη μελλοντική περίοδο θεωρείται η συγκατάθεση του Πελάτη για παράταση της υπηρεσίας και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων παρέχεται.

8.3.Τα μέρη συμφωνούν ότι η προμήθεια του συστήματος πληρωμών δεν επιστρέφεται από τον οικοδεσπότη σε καμία περίπτωση.

9. Περιστάσεις ανωτέρας βίας

9.1. Η ανωτέρα βία αναφέρεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχο ενός μέρους που το εμποδίζουν να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Για έναν πάροχο φιλοξενίας ιστοσελίδων, οι περιστάσεις ανωτέρας βίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. 9.1.1 Φυσικές καταστροφές: Αυτές περιλαμβάνουν σεισμούς, τυφώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, ανεμοστρόβιλους και άλλες ενέργειες της φύσης που μπορεί να βλάψουν την υποδομή του οικοδεσπότη ή να διαταράξουν τη λειτουργία του.
  2. 9.1.2 Διακοπές ρεύματος: Διακοπές ρεύματος μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους, όπως έντονες καιρικές συνθήκες, ζημιές υποδομής ή βλάβες του συστήματος. Αυτές οι διακοπές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του Host να παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη του.
  3. 9.1.3. Πράξεις τρομοκρατίας ή πολέμου: Τρομοκρατικές ή πολεμικές ενέργειες μπορεί να διαταράξουν την κανονική λειτουργία της υποδομής μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες του οικοδεσπότη.
  4. 9.1.4. Κυβερνητικές ενέργειες: Οποιεσδήποτε κυβερνητικές ενέργειες, όπως εθνικά lockdown ή απαγορεύσεις κυκλοφορίας, Διαδίκτυο ή IP αddrΤο ess blocking, ή οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να περιορίσει την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και του εξοπλισμού του Host, οδηγώντας σε διακοπές στην υπηρεσία.
  5. 9.1.5. Κυβερνοεπιθέσεις: Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υποδομή και τα συστήματα του κεντρικού υπολογιστή, οδηγώντας σε διακοπές λειτουργίας και διακοπές στην υπηρεσία.

9.2. Σε περίπτωση περιστάσεων ανωτέρας βίας, ο οικοδεσπότης απαλλάσσεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή του παρέχεται πρόσθετος χρόνος για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ό,τι και αν επιλέξει ο Οικοδεσπότης.

10. Όροι

10.1. Η παρούσα Δημόσια Συμφωνία θα αρχίσει από την ημερομηνία αποδοχής από τον Πελάτη και θα συνεχιστεί έως ότου καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Συμφωνίας. Ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης από τον Πελάτη θεωρείται η χρήση του ιστότοπου του Διοργανωτή, η εγγραφή στον ιστότοπο του Φιλοξενητή ή η πληρωμή για τις υπηρεσίες του Φιλοξενητή, όποιο από τα δύο προέκυψε πρώτο.

10.2. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Δημόσια Συμφωνία κατόπιν ειδοποίησης ή χωρίς προς το άλλο Μέρος για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο. Ο οικοδεσπότης μπορεί επίσης να καταγγείλει αυτήν τη συμφωνία αμέσως μετά την ειδοποίηση προς τον Πελάτη, εάν ο Πελάτης παραβιάσει οποιονδήποτε όρο ή όρο της παρούσας Συμφωνίας.

10.3. Μετά τη λήξη της συμφωνίας, ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων του προκαταβληθέντος υπολοίπου για οποιονδήποτε μήνα που προκαταβλήθηκε για τη χρήση των υπηρεσιών του Host, εάν δεν χρησιμοποιηθεί ούτε μία ημέρα από αυτόν τον μήνα. Τα χρήματα που καταβλήθηκαν προκαταβολικά δεν θα επιστραφούν εάν ο Πελάτης παραβεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας ή την ισχύουσα εθνική ή διεθνή νομοθεσία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του λογαριασμού του Πελάτη βάσει της παρούσας Δημόσιας Συμφωνίας ή την προσφυγή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε προβλεπόμενο τρόπο.

11. Στοιχεία οικοδεσπότη

Hosta Blanca LLP (Ο «οικοδεσπότης»):

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Έδρα Αddress:

128 City Road Λονδίνο
EC1V 2NX
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Αριθμός Μητρώου: OC445755

Κωδικοί SIC: Επεξεργασία δεδομένων, φιλοξενία και συναφείς δραστηριότητες|Διαδικτυακές πύλες

Αριθμός ΦΠΑ: